Steeds vaker wordt er door organisaties, vanwege juridische verplichtingen,dan wel een eis van de gemeente, een beroep gedaan op de aanwezigheid van EH-verleners. Dit vraagt van de EHBO-organisatie zowel intern als extern om een heldere aanpak. Alleen op deze wijze kunnen wij een verantwoorde HB-dienst verlenen. De EHBO-vereniging stelt aan de vragende organisatie nu ook nadere informatie en invulling t.b.v. de EHBO-hulpverlening.

Onderstaande “gedrag- en spelregels van de Hulpbrigade” zijn voor de vrijwilliger niet vrijblijvend.

1. Indien je onverhoopt niet kan komen op de toegezegde hulpverlening, zorg je zelf voor een invaller. Breng de HB-coördinator van eventuele wijzigingen altijd op de hoogte.

2. Zorg ervoor dat je tijdens de HB dienst mobiel bereikbaar bent. De GSM- nummers van je HB collega’s staan in je contacten.

3. Draag de voorgeschreven kleding en zorg ervoor dat de inhoud van je tas op peil is. De voorgeschreven kleding is het gele EHBO-hesje. Aspirant HB-leden of “gewone EH-verleners“ kunnen volstaan met een gele EHBO-band om de linkerarm. Voor inhoud tas/koffer en kleding ben jezelf verantwoordelijk.

4. Kom op tijd en meld je bij de contactpersoon van de organisatie.

5. Maak je GSM-nummer bekend aan de contactpersoon, zodat je bereikbaar bent voor een eventuele hulpaanvraag.

6. Als je de “vast aangewezen werkplek” verlaat, meld je dit aan de contactpersoon van de organisatie.

7. Aan het einde van de uitvoering meld je jezelf, of de gehele ploeg, af bij de contactpersoon van de organisatie.

8. Indien meerdere HB-leden actief zijn op een evenement, is één HB-persoon hoofdverantwoordelijk. Ingeval van discussie over uitvoering doet deze namens de ploeg het woord richting organisatie.

9. De hoofdverantwoordelijke zorgt er voor dat gebruikte materialen mee terug gaan.

10. Indien de AED van de vereniging aanwezig is, dient deze teruggebracht te worden naar de coördinator.

11. Wanneer een evenement over meerdere aaneengesloten dagen speelt, zorgt de hoofdverantwoordelijke ervoor dat evt. noodzakelijke informatie en/of materialen bij zijn opvolger komt.

12. Het is mogelijk, dat ter ondersteuning van de HB, een “gewone” EH-verlener mee draait. Deze is nooit eindverantwoordelijk.

13. Als er geen consumptiebonnen o.i.d. geregeld zijn, zorg je zelf voor je “natje en droogje”. Bonnetjes bij HB-coördinator inleveren tijdens de HB avond.

14. Gebruik zes uur voor of tijdens de dienst geen alcohol en/of drugs. Alcohol en/of drugs gaan niet samen met een verantwoorde HB uitoefening!

15. Ga nóóit alleen met je slachtoffer een afgesloten ruimte in. Zorg dat er iemand bij is. Bij kinderen de ouders of verzorgers, bij volwassenen de partner, vriend of vriendin. Is er geen persoon om mee te gaan, vraag dan iemand van de organisatie mee te gaan.

16. Als het SO naar een dokter of het ziekenhuis wordt gebracht, zorg er dan voor dat je weet waar het slachtoffer naar toe wordt gebracht. Vraag desnoods bij de organisatie.

17. Het is de verantwoording van de organisatie, om het thuisfront te laten weten, waar het SO naar toe is gebracht.

18. Op EH gebied gebeurt er meestal gelukkig niet veel tijdens een hulpbrigade dienst. Blijf steeds alert tijdens je gehele dienst. Probeer een zekere professionele afstand te bewaren van het inhoudelijke evenement.

19. Meldt aan de contactpersoon van de organisatie onveilige situaties. Voorkom hiermee onnodig leed.

20. Na behandeling van een slachtoffer wordt een ongevallenformulier ingevuld. Indien er na EH-behandeling is doorverwezen naar een dokter of ziekenhuis, dient het formulier z.s.m. naar de HB-coördinator te worden opgestuurd. In alle andere gevallen kan het worden ingeleverd tijdens de HB-avond.

21. Wanneer de organisatie in gebreke blijft, ingeval van gemaakte afspraken, meldt dit dan z.s.m. bij HB-coördinator.

22. Neem geen geld aan van opdrachtgevers, zij krijgen een rekening van de vereniging.

Besef, dat je tijdens het posten, het visitekaartje van onze vereniging bent!